Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2013

daisy2011
3995 1241 390

November 28 2013

daisy2011

http://pl.wikipedia.org/wiki/Escitalopram

Escitalopram (łac. Escitalopramum) – organiczny związek chemiczny, (...). Wprowadzony do lecznictwa światowego w 2001 roku przez duńską firmę H. Lundbeck. Znalazł zastosowanie jako lek przeciwdepresyjny w leczeniu stanów o dużym nasileniu, przebiegających z lękiem, z agorafobią lub bez agorafobii. W porównaniu z citalopramem działanie escitalopramu jest silniejsze, a działania niepożądane pojawiają się rzadziej. Różni się od citalopramu bardziej wybiórczym działaniem hamującym wychwyt zwrotny serotoniny. Nie wykazuje powinowactwa lub wykazuje bardzo niewielkie powinowactwo do wielu receptorów, w tym receptorów 5-HT1A, 5-HT2, receptorów dopaminergicznych D1 i D2, receptorów adrenergicznych ɑ1, ɑ2 i ß oraz receptorów histaminowych H1, muskarynowych, benzodiazepinowych i opioidowych.
Escitalopram jest w Polsce zarejestrowany do leczenia depresji, lęku napadowego (z agorafobią lub bez), lęku społecznego (fobii społecznej) oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

November 27 2013

daisy2011
jeden dzień bliżej celu
jeszcze tylko 

t r z y s t a p i ę ć d z i e s i ą t o s i e m

t
y
l
k
o
daisy2011
8341 fc22 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
3955 a21d 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
3993 6392 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
9801 2fbb 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
3573 b82e 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
8366 7a5a 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
2496 2716 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
2501 7804 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
8672 57b6 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
8440 efeb 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
1418 d9ae 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
1424 62d2 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
2096 2f85 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
0445 b35b 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
5607 33d7 390
Reposted fromchudosc chudosc
daisy2011
3456 7c87 390
Reposted byacetylocoamaureskaidontcareiloveitprinzessinjudysza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl